الموقع باللغة العربية - Edizione in lingua araba


Skip Navigation

روابط مفيدة

المقالات الأخيرة في scoprire

La Donna Infedele Regno del Marocco: Quadro storico delle relazioni con la Repubblica italiana Che differenza c’è tra profughi e rifugiati?

تصميم الموقع

الصفحة الأولى > scoprire > umanitarismo nel mondo musulmano

Umanitarismo nel mondo musulmano

نُشر بتاريخ 2010.12.12

La zakah , che è menzionata molte volte nel Corano, è un meccanismo attraverso il quale il musulmano dona ogni anno una parte della propria ricchezza ai poveri ed ai bisognosi
La quota è quantificata nel 2,5% del capitale accumulato, ammesso però che esso raggiunga una determinata soglia; vi è inoltre una zakah minore, che viene corrisposta in occasione della fine del digiuno durante Ramadan: zakat al fitr
La sadaqah , invece, è una forma di beneficienza volontaria per cui il musulmano dona una qualsiasi somma, o bene, in qualunque momento, facendo proprio il valore sacro che riveste nell’Islàm lo sforzo verso l’eguaglianza sociale e il dovere di adoperarsi per una società più equa ed equilibrata nel distribuire le ricchezze
Una forma comune di sadaqah è il waqf, un lascito spesso sotto forma di terreno o proprietà utilizzato a scopi caritatevoli o per supportare l’attività umanitaria devolvendole i proventi dell’investimento di quel bene, e che garantisce una ricompensa continua: sadaqah jaariyah
Testo integrale

عودة | نسخة سهلة الطبع | Haut de page
جميع حقوق النشر محفوظة © لبلدية تورينو - معلومات قانونية
شروط الاستخدام والخصوصية وبصمة المتصفح - الصفحة باللغة الايطالية
(Software powered by Big Medium )