الموقع باللغة العربية - Edizione in lingua araba


Skip Navigation

روابط مفيدة

المقالات الأخيرة في scoprire

La Donna Infedele Regno del Marocco: Quadro storico delle relazioni con la Repubblica italiana Che differenza c’è tra profughi e rifugiati?

تصميم الموقع

الصفحة الأولى > scoprire > totale stranieri in piemonte

Totale stranieri in Piemonte

نُشر بتاريخ 2010.12.22

Gli stranieri in Italia

L' immigrazione in Italia è un fenomeno relativamente recente, che ha cominciato a raggiungere dimensioni significative all'incirca nei primi anni settanta, per poi diventare un fenomeno caratterizzante della demografia italiana nei primi anni del XXI secolo

Il totale degli stranieri in Piemonte è 351.112. le prime tre cittadinanze, con i ncidenza percentuale, sono: Romania 34,5; Marocco 16,7; Albania 12,1. Invece a Torino, capoluogho della provincia, il  numero di residenti dalla Romania è 4 7.675, dal Marocco è 5.371, dall’ Albania è 1 7.532. Oltre il 60% degli immigrati risiede nelle regioni del Nord, il 25,1% in quelle del Centro e il restante 12,8% in quelle del Mezzogiorno. Dei 3.891.295 i cittadini stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2009, 1.913.602 sono maschi e 1.977.693 femmine

Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2009 (per il resto degli altri paesi si può consultare il testo integrale

Romania 796.477
Marocco 403.592
Tunisia 178,6121,2
Egitto 74.599
Cina , Rep.Pop . 170.265
Albania 441.396

Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2009
1.549.373 nel 2003 ; 1.990.159 nel 2004 ; 2.402.157 nel 2005 ; 2.670.514 nel 2006 ; 2.938.922 nel 2007 ; 3.432.651 nel 2008

Gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana:  
17.205 nel 2003; 19.140 nel 2004; 28.659 nel 2005; 35.266 nel 2006; 45.485 nel 2007; 53.696 nel 2008
 
Gli stranieri della seconda generazione che sono nati in Italia
398.205 nel 2006 ; 457.345 nel 2007 ; 518.700 nel 2008

Testo integrale

عودة | نسخة سهلة الطبع | Haut de page
جميع حقوق النشر محفوظة © لبلدية تورينو - معلومات قانونية
شروط الاستخدام والخصوصية وبصمة المتصفح - الصفحة باللغة الايطالية
(Software powered by Big Medium )