الموقع باللغة العربية - Edizione in lingua araba


Skip Navigation

روابط مفيدة

المقالات الأخيرة في scoprire

La Donna Infedele Regno del Marocco: Quadro storico delle relazioni con la Repubblica italiana Che differenza c’è tra profughi e rifugiati?

تصميم الموقع

الصفحة الأولى > scoprire > procura on line

Procura on line

نُشر بتاريخ 2010.11.05

Procura

E' possibile effettuare una prenotazione dei certificati penali, generali e civili la Procura della Repubblica di Torino trasmetterà, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente, l'invito a presentarsi allo sportello del Casellario Giudiziale per il rilascio del certificato. All'atto del ritiro l'interessato, o un suo delegato, dovrà formalizzare la richiesta del certificato presentando i seguenti documenti

Se il ritiro è effettuato da persona delegata, occorre che il delegante compili e firmi la domanda anche nella parte relativa alla delega, ed inoltre, alleghi la fotocopia di un documento di identità in corso di validità

عودة | نسخة سهلة الطبع | Haut de page
جميع حقوق النشر محفوظة © لبلدية تورينو - معلومات قانونية
شروط الاستخدام والخصوصية وبصمة المتصفح - الصفحة باللغة الايطالية
(Software powered by Big Medium )