الموقع باللغة العربية - Edizione in lingua araba


Skip Navigation

روابط مفيدة

المقالات الأخيرة في scoprire

La Donna Infedele Regno del Marocco: Quadro storico delle relazioni con la Repubblica italiana Che differenza c’è tra profughi e rifugiati?

تصميم الموقع

الصفحة الأولى > scoprire > popolazione straniera residente in italia al 1° gennaio 2010

Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2010

نُشر بتاريخ 2010.12.23

Stranieri in Italia

L'immigrazione in Italia è un fenomeno recente, ma non è transitorio poiché la presenza immigrata è diventata un fenomeno caratterizzante della demografia italiana. Il totale degli stranieri in Italia è 4.235.059 al gennaio 2010. Il totale degli stranieri in Piemonte è 3 77.241. Le collettività più numerose sono i rumeni, gli albanesi e i marocchini.

Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2010 (per il resto degli altri paesi si può consultare il testo integrale

Romania 887.763
Marocco 431.529
Tunisia 103.678
Cina , Rep.Pop .188.352
Albania 466.684

Il totale degli stranieri in Piemonte è 3 77.241. Le collettività più numerose sono i rumeni, gli albanesi e i marocchini. Il totale degli immigrati dalla Romania fino al primo gennaio 2010 è 130.272, dal Marocco è 62.366; dall'Albania 44.292, dalla Cina 12.542, dalla Tunisia 5.600. Invece a Torino, capoluogho della provincia, il numero dei residenti dalla Romania è 51.017, dal Marocco è 18.722, dall’ Albania è 5.510

Popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2010
1.549.373 nel 2003 ; 1.990.159 nel 2004 ; 2.402.157 nel 2005 ; 2.670.514 nel 2006 ; 2.938.922 nel 2007 ; 3.432.651 nel 2008; 4.235.059 al gennaio 2010

 

Testo integrale

عودة | نسخة سهلة الطبع | Haut de page
جميع حقوق النشر محفوظة © لبلدية تورينو - معلومات قانونية
شروط الاستخدام والخصوصية وبصمة المتصفح - الصفحة باللغة الايطالية
(Software powered by Big Medium )