الموقع باللغة العربية - Edizione in lingua araba


Skip Navigation

روابط مفيدة

المقالات الأخيرة في scoprire

La Donna Infedele Regno del Marocco: Quadro storico delle relazioni con la Repubblica italiana Che differenza c’è tra profughi e rifugiati?

تصميم الموقع

الصفحة الأولى > scoprire > islam a torino

Islam a Torino

نُشر بتاريخ 2010.11.22

Venerdì 17 Aprile 2009, ore 21.00, al Centro culturale Italo- Arabo Dar al Hikma, l'assessore alle politiche per l’integrazione, ha rilasciato alla nostra redazione una intervista audio, in occasione dell' l’incontro: L’Islam A Torino

: L’incontro ha tratto i seguenti Temi

Lo status delle moschee -
La scuola -
Il cimitero islamico -
La circoncisione -
L’ambiente del lavoro -
Il diritto di voto -

:Tra i relatori
Tom d’Alessandri, Vice sindaco di Torino -
Ilda Curti, Assessore al coordinamento Politiche d’Integrazione -
Younis Tawfiq, Presidente del Centro Dar al Hikma -

l'incontro è stato con il contributo della Città di Torino, in collaborazione con l’Unione Araba di Torino e l’associazione di promozione sociale A.M.E.C.E

عودة | نسخة سهلة الطبع | Haut de page
جميع حقوق النشر محفوظة © لبلدية تورينو - معلومات قانونية
شروط الاستخدام والخصوصية وبصمة المتصفح - الصفحة باللغة الايطالية
(Software powered by Big Medium )